Տեղական ինքնակառավարման համակարգի հետագա զարգացման և ապակենտրոնացման հայեցակարգի (ռազմավարական մոտեցումների) մշակման դրամաշնորհային ծրագիր

2011

Կազմակերպություն. Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն

Ծրագրի անվանումը. Աջակցություն Հայաստանում  ապակենտրոնացման և տեղական ինքնակառավարման համակարգի համապարփակ քաղաքականության ամրապնդմանը

Ծրագրի տևողությունը. Մայիս 16, 2011 -  Սեպտեմբեր 31, 2011

Ծրագրի նկարագիրը. Ընդհանուր տեղեկություններ, նպատակներ և սկզբունքներ.  առաջարկվող ծրագրի նպատակն է ձևավորել Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման տեսլականը, հստակեցնել Հայաստանի տեղն ու դերը տարածաշրջանում հաջորդ 15 տարիների ընթացքում, վերլուծել և գնահատել Հայաստանի մասնակցությունը և անդամակցությունը տարածաշրջանային ալյանսներին/միություններին, նկարագրել քաղաքական և կառավարման համակարգի հետագա զարգացումն այդ համատեքստում:

Ծրագիրը կվերլուծի անցումային շրջանում գտնվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավիճակը, այդ թվում դրական զարգացումները, ձեռքբերումները և խոչընդոտները: Ծրագրի նպատակն է նաև բացահայտել ապակենտրոնացման քաղաքականության/ռազմավարության և տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարեփոխումների իրականացման ներքին և արտաքին մարտահրավերները,  հիմնավորել ռազմավարական փաստաթղթի ընդունման անհրաժեշտությունը ի նպաստ տեղական ինքնակառավարաման համակարգի հետագա զարգացման:

 

 

Կազմակերպություն. Համայնքների ֆինանսիստների միավորում

Ծրագրի անվանումը. Տարածքային կառավարման վարչություն

Ծրագրի տևողությունը. Մայիս 16, 2011 -  Սեպտեմբեր 31, 2011

Ծրագրի նկարագիրը. Վարչական ապակենտրոնացում:  Ծրագրի նպատակն է մշակել և առաջարկել վարչատարածքային վերակազմակերպման նոր մոտեցումներ, որոնք կնպաստեն տեղական ինքնակառավարման համակարգի հետագա զարգացմանը և իշխանության ապակենտրոնացմանը: Կներկայացվեն համայնքների խոշորացման, միջհամայնքային համագործակցության և ՏԻՄ-երի փոխհարաբերությունների հետագա զարգացման նոր մեխանիզմներ: կառաջնորդեն և կարագացնեն տարածքային ստորաբաժանման բարեփոխումները: Ծրագրի հիմնական ակնկալվող արդյունքը վարչական ապակենտրոնացման ռազմավարարական փաստաթղթի ստեղծումն է:   

 

 

Կազմակերպություն. Համայնքների ֆինանսիստների միավորում

Ծրագրի անվանումը. Ֆիսկալ ապակենտրոնացում

Ծրագրի տևողությունը. Մայիս 16, 2011 -  Սեպտեմբեր 31, 2011

Ծրագրի նկարագիրը. Ֆինանսական ապակենտրոնացում.  Ծրագրի նպատակն է նախագծել ֆինանսական ապակենտրոնացման մոդել ապակենտրոնացման ռազմավարության ծրագրի համատեքստում, որը հնարավորություն կտա ընդլայնել համայնքների ֆինանսական ինքնուրույնությունը և կարողությունները, կնպաստի համայնքների սեփական եկամուտների ավելացմանը և  ճանապարհ կհարթի դեպի կապիտալի շուկա, ինչպես նաև հանրային ծառայությունների մատուցումը կդարձնի ավելի արդյունավետ, որակյալ և մատչելի:

 

 

Կազմակերպություն. Կայուն զարգացման քաղաքային հիմնադրամ

Ծրագրի անվանումը. Տեղական ժողովրդավարացումը և մասնակցությունը զարգացնող տեսություններ

Ծրագրի տևողությունը. Մայիս 16, 2011 -  Սեպտեմբեր 31, 2011

Ծրագրի նկարագիրը. Տեղական ժողովրդավարության և հանրային մասնակցության զարգացում, ընտրական և հատկապես տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրական համակարգի բարեփոխումներ`հաշվի առնելով վարչական ապակենտրոնացման գործընթացները. Ծրագրի նպատակն է վերլուծել տեղական ինքնակառավարման ընտրական համակարգը և ներկայացնել դրա հետագա զարգացմանն ուղղված առաջարկություններ: Գնահատել ՏԻՄ-երի կողմից որոշումների կայացմանը հանրության մասնակցության որակը և ներկայացնել  հանրային մասնակցության խթանման նոր մեխանիզմներ: Հիմնավորել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերն ու նշանակությունը և կիրառման անհրաժեշտությունն ու հնարավորությունները տեղական մակարդակում հանրային կառավարման և բնակչության մասնակցության պատշաճ մակարդակ ապահովելու համար: Ծրագրի ակնկալվող արդյունքը կլինի խնդրո առարկա հարցերի վերաբերյալ ռազմավարական փաստաթղթի մշակումը:

 

 

Կազմակերպություն. Հայաստանի ավագանիների ասոցիացիա

Ծրագրի անվանումը. Համայնքների ղեկավարների խորհրդի ստեղծում

Ծրագրի տևողությունը. Մայիս 16, 2011 -  Սեպտեմբեր 31, 2011

Ծրագրի նկարագիրը. Համայնքի ղեկավարի և ավագանու ինստիտուցիոնալ զարգացում. Ծրագրի նպատակն է վերլուծել ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների  գործառույթները, իրավասություններն ու լիազորությունները, մշակել հայեցակարգային մոտեցումներ այդ մարմինների հետագա համաչափ զարգացման, զսպումների և հակակշիռների մեխանիզմների ստեղծման համար: ՀՀ տարբեր մարզերի մի քանի համայնքներում կլոր սեղան քննարկումների միջոցով պարզել ակնկալվող վարչատարածքային վերակազմակերպմամբ պայմանավորված նոր մարտահրավերները, ավագանու և համայնքի ղեկավարի ընտրությունների և փոխհարաբերությունների հետագա իրավական կարգավորման ենթակա հարցերի շրջանակը:

 

 

Կազմակերպություն. Հայաստանի համայնքների միություն

Ծրագրի անվանումը.Ժողովրդավարական ապակենտրոնացում

Ծրագրի տևողությունը. Մայիս 16, 2011 -  Սեպտեմբեր 31, 2011

Ծրագրի նկարագիրը. Լիազորությունների պատվիրակում կամ ժողովրդավարական ապակենտրոնացում. Ծրագրի նպատակն է հստակ վերլուծել ՏԻՄ-երի լիազորությունները և հիմնավորել պետական կառավարման մարմիններից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին լիազորությունների փոխանցման իրավական հիմքերը և կիրառական մեխանիզմները, քննարկել առաջարկվող ռազմավարական մոտեցումները այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների ու փորձագետների հետ և ներկայացնել ռազմավարական փաստաթուղթ, որը համահունչ կլինի ՀՀ վարչատարածքային վերակազմակերպման առաջարկվող սցենարներին:

This post is also available in: English